Betingelser

Betalingsbetingelser

Business to business Netto pr. 10 dager hvis ikke annet er avtalt. Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrente med den til enhver gjeldene sats. Faktura dateres den dagen varen sendes fra lager eller er klar for henting på PP Vestland AS sitt lager.

Retur av varer

Retur av bestilte og korrekte leverte varer godtas ikke uten forutgående godkjennelse: Varene må være aktuell, upriset, i original emballasje og i hele standard kartong. Returskjema må fylles ut etter avtale med en av våre konsulenter, vennligst kontakt post@ppvestland.no / tlf: 91 92 77 70.

Transportskade - Manko

Varemottaker må selv påse at vareemballasjen ikke er beskadiget og at antall leverte kolli er i overensstemmelse med pakkseddel/fraktbrevets pålydende. Varemottaker må anføre skade på pakkseddel / fraktbrev før kvittering for mottagelse. I motsatt fall vil PP Vestland AS fraskrive seg ansvar for skade.

Salgspant

PP Vestland AS forbeholder seg salgspant i leverte varer inntil disse er betalt kfr. pantelovens § 3-14 t.o.m. § 3-22.

Ansvar

PP Vestland AS ansvar for eventuelle forsinkelser er beløpsmessig begrenset til 15% av de forsinkede varers verdi. PP Vestland AS ansvar for eventuelle mangler er begrenset til omlevering eller erstatning av de mangelfulle varers fakturaverdi. PP Vestland AS er ikke ansvarlig for følgeskader eller indirekte tap.

Force majeure

Force majeure foreligger når PP Vestland AS levering hindres av omstendigheter utenfor PP Vestland AS kontroll, som streik, lockout, brann, indre uroligheter eller andre forhold som forhindrer levering av varene på vanlig måte. PP Vestland AS skal snarest mulig varsle kjøperen om dette samt hvilke omstendigheter som foreligger, når hindringen er inntrådt og om hindringens opphør.

Tvistemål

Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med en kjøpsavtale, og som partene ikke selv kan enes om, skal avgjøres i henhold til norsk lov.